TDF | 22.05.2018 | Trabzon Dernekleri Federasyonu

TÜZÜK

tdf-png-01

TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU

ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1. FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ;

Federasyonun adı ” TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU’ dur. 
Kısa Adı” TDF ”dır. 
Merkezi İSTANBUL’dur

MADDE 2. FEDERASYONUN AMACI VE AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRECEĞİ ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

Amacı;

 • Türk ulusunun özü olan ve her Trabzonlu için önemsenen ulusal değerlerin yüceltilmesi, güçlendirilmesi, benimsenmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunmak.
 • Ulusal dayanışma duygusunu oluşturma amacına yönelik, Trabzonluluk duygusunu ve değerlerini yaşatmak ve geliştirmek.
 • Trabzon’un ve Trabzonlunun her türlü sorununu daha ayrıntılı ve katılımcı kapsamda elealmak, incelemek, araştırmak, irdelemek ve paylaşmak amacıyla
  “Trabzonlular Danışma Meclisi”ni oluşturmak.”
 • Ülkenin, çevrenin ve de Trabzon’un kültürel, sosyal, ekonomik ve moral kalkınmasına etkin ve çok yönlü katkıda bulunmak.
 • Bu amaç ve hedefler doğrultusunda kurulan ve faaliyetini sürdüren Trabzon ve Trabzon’un İl, İlçe, Belde, köy ve mahalle derneklerini bir çatı altında toplamak.
 • Trabzonlular arasındaki dayanışma ve yardımlaşmayı her alanda ve etkin bir biçimde sağlamak.
 • Trabzon’un ve tüm ilçe ve köy derneklerinin meselelerine yardımcı olmak, gerekirse maddi veya manevi olarak yardımda bulunmak.
 • Başta İstanbul olmak üzere, bütün yurtta bulunan Trabzonlular arasında birlik ve beraberliği tesis ederek, onları bir çatı altında birleştirmek.

MADDE 3. FEDERASYON BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN;

 • Devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ilkesinden güç ve kuvvet alarak yasaların izin verdiği tüm çalışmaları yapar.
 • Trabzon’a özgü kültür, gelenek, mizah, folklor, yöresel yemek, giysi, bitki örtüsü, av hayvanları, doğal yapı, deniz ve çevre kirliliği, insan ilişkileri, turizm tarih vs konularında araştırmalar yapar ve sonuçlarını üyelerine ve gerekirse kamuoyuna duyurur.
 • Trabzon’ un ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan dünü bugünü ve yarını ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapar ve sonuçlarını yayınlar. Bu konularla ilgili kütüphane, bilgi bankası, arşiv oluşturur.
 • Trabzon yöresinden göçü önleyici önlemler konusunda çalışmalar ve araştırmalar yaparak önlemlerin gerçekleştirilmesine öncülük eder.
 • Gazete, dergi, kitap, cd, broşür, bülten, ilan, bildiri vs gibi tanıtım araçları yaptırır. Radyo ve TV programlan, İnternet yayıncılığı, slayt, multivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder.
  Festival, konser, konferans, gösteri, panel, seminer, açık oturum, sanatsal etkinlikler, yurt içi ve yurt dışı gezileri ve turlar düzenler.
 • Yörenin Kültürel, folklorik, ekonomik, etnografik ve tarihsel gelişimini araştırıp, derleyip tanıtılmasını sağlamak.
 • Bölgenin yada bölge insanının maruz kaldığı yada kalabileceği muhtemel her türlü felaket, doğal afet, fiili yada sözlü saldın ve haksızlıklara karşı her türlü,yaşal ve hukuki eylem ve hak arayışlarında bulunabilir.
 • Federasyon 5253 sayılı dernekler yasasına ve Türk medeni kanununa ters düşmemek kaydıyla benzer amaç ve gayeler doğrultusunda faaliyet gösteren federasyonlarla müşterek çalışmalar yaparak konfederasyon oluşturabilir. Ya da aynı amaçla oluşturulmuş olan konfederasyonlara üye olabilir.
 • Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve amacını gerçekleştirmek için özellikle yöresel yayla şenlikleri ve turlar düzenler. Trabzon ile ilgili şenlikler, kutlama toplantıları, paneller ve programlar düzenler veya düzenlettirir.
 • Amacını gerçekleştirmek için taşınır veya taşınmaz mal ve araçlar edinebilir, kiralayabilir gereğinde kiraya verebilir.
 • İktisadi İşletme faaliyetinde bulunabilir, işletir, kiralar veya kiraya verebilir.
 • Öğrencilerin barınabilecekleri yurtlar, aşevleri, konut, pansiyon ve misafirhaneler açar, Öğrencilerin eğitimlerine katkı ve yardım amaçlı olarak kurslar düzenler,
 • Yasaların ve tüzüğün müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilir.
 • Öğrenim gören maddi açıdan yetersiz kalan öğrencilere burs verir gerekirse kalem, kitap, kırtasiye gibi malzemeler alarak yardımda bulunur.
 • Ramazan günlerinde imkanlar ölçüsünde, maddi durumu iyi olmayan üyelerine, yönetim kurulunun tespiti doğrultusunda gıda yardımında bulunur.
 • Görsel ve işitsel yayınlardan faydalanarak, gerekirse federasyon için internet sitesi açarak, yapılacak faaliyetleri üyelerine ve hemşerilerine duyurmak.

MADDE 4. FEDERASYONA ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

Federasyona iki tür üyelik mümkündür.

1- Asıl Üyeler; Tüzüğün, 2. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda kurulan, faaliyetini sürdüren ve federasyonun amacını benimseyen dernekler, tüzüklerinde hüküm bulunmak kaydıyla, dernek genel kurullarının karan ve yönetim kurullarının müracaatıyla federasyona üyelik müracaatında bulunabilir. Federasyona üye veya üye olacak olan derneklerin federasyondaki temsilcilerini yani federasyon delegelerini genel kurul seçebileceği gibi, yönetim kurulunu da yetkilendirebilir. Bu hususta ilgili derneğin tüzüğündeki hüküm geçerlidir.

Federasyona yapılan üyelik müracaatları, federasyon yönetim kurulunca değerlendirilerek 30 gün içinde isteğin reddi ya da kabulü şeklinde karara bağlanır. Kararın olumlu olması halinde üyeliğin kesinleşmesi için; müracaat eden derneğin federasyon tüzüğünün 10. maddesinde belirtilen katılım payını ve yıllık aidatlarını ödemesiyle mümkün olur. Bu süre, müracaat sahibi derneğin üyelikle ilgili kararı tebellüğ ettiği tarihten itibaren 30 gün’ dür. Aksi halde alınan karar düşer ve ilgili dernek iki yıl içerisinde bir daha bu hakkı kullanamaz. Kararın (isteğin) reddi halinde gerekçe belirtme zorunluluğu yoktur.

Federasyona, üyelik müracaatında bulunan ve bulunacak olan dernekler, federasyon delegelerini aşağıda belirtilen kriterlere uygun sayıda seçmek ve federasyona bildirmek zorundadırlar.

Dernek genel kurul üye sayısı 007-200 kişi olan dernekler 5 kişiyle temsil edilir,
Dernek genel kurul üye sayısı 201-300 kişi olan dernekler 7 kişiyle temsil edilir,
Dernek genel kurul üye sayısı 301-400 kişi olan dernekler 9 kişiyle temsil edilir,
Dernek genel kurul üye sayısı 401-500 kişi olan dernekler 11 kişiyle temsil edilir,
Dernek genel kurul üye sayısı 501-600 kişi olan dernekler 13 kişiyle temsil edilir,
Dernek genel kurul üye sayısı 601 ve üzerindeki dernekler 15 kişiyle temsil edilir,

 

Federasyon üyelik müracaatları federasyonun genel kurulundan 60 gün önce durdurulur.
Bu tarihten sonraki müracaatlar yeni seçilen federasyon yönetim kuruluna yapılır.
Üye veya üyelikleri kabul edilen derneklerin, üyeliklerinin kesinleştiği tarih ile yapılmasına karar alınmış kongre tarihi arasındaki süre 45 günden az olursa bu derneklerin federasyon Delegeleri federasyon organlarına seçilebilirler; ancak seçme haklan yoktur.
Federasyon kuruluşunda yer alan demek temsilcileri (kurucu üyeler), federasyon genel kurulunun daimi üyesi olup, ancak kendilerinin istemeleri halinde veya ölümleri halinde bu sıfatlan düşer.
Federasyon Genel Kumlunun yapılacağı tarihteki; Trabzon ve Trabzon kökenli milletvekilleri ve belediye başkanları ile müracaatları halinde üst düzey bürokrat ve yöneticiler de yönetim kurulu karan ile federasyon doğal üyeliğine alınırlar.
Ayrıca, henüz federasyona üyeliğini gerçekleştirememiş Trabzon ve Trabzon’un İl, İlçe, Belde, Köy ve Mahalle demeklerinin de başkan ve iki yöneticisi, federasyon genel kurulundan en az 60 gün önce yöneticiliğini yaptığı derneğin yönetim kumlu kararma istinaden federasyona müracaat etmeleri ve federasyon yönetim kurulunun uygun görmesi halinde federasyonun kongre delegesi (Seçici) kabul edilirler. Ancak, daha sonra bu derneklerden federasyon üyelik işlemlerini tamamlayıp federasyon üyeliğini gerçekleştiren demeklerin, temsilcilerinin kongre delegeliği düşer ve ilgili dernekler, federasyonda yukarıdaki oranlarda temsiliyet hakkı elde ederler.
Doğal delegelerin ve seçici delegelerin seçme haklan olup, seçilme haklan yoktur.
Federasyon hazirun listesi, federasyona üye derneklerin federasyona yaptıkları en son bildirime göre hazırlanır. Son yapılan bildirim dikkate alınacağından eski bildirimler hazirunda yer almaz ancak federasyondaki üyeliği pasif olarak devam eder. Dernek yada temsilcisi aktif üyeliğinin sona erdiği döneme kadar ki aidat ve ödentilerini yerine getirmek zorundadır.

2- Fahri Üyeler; Fahri üyeler aday gösterme hakkına sahip olmayan ve federasyona aidat ödemekle yükümlü olmayan üyelerdir.

FEDERASYONDAN AYRILMA;
Federasyona üye her dernek genel kurullarında alacakları ayrılma kararını yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde üyelikten ayrılır. Hiçbir dernek federasyona üye olmaya, üyelikte kalmaya zorlanamaz. Ayrılan dernek ya da temsilcisi üyeliği dönemindeki yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

FEDERASYONDAN ÇIKARILMA;

Federasyonun itibarını zedeleyici, birliğini bozucu, tüzüğünü ihlal edici uygulamalarda bulunan delegeler ve üye dernekler yönetim kurulu kararıyla disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin kumlunun vereceğe karar yönetim kurulunca uygulanır. Federasyona üye dernekler yapacakları federasyon katılım paylarını ve aidat ödemelerim federasyon yönetim kurulunca belirtilen tarihe kadar yapmazlarsa hiçbir ihtara gerek kalmaksızın federasyon üyeliği askıya alınır.
Her hangi bir sebeple üyeliği askıya alınan derneğin bu durumu gerekçeleri ile birlikte ilgili derneğe bir yazı ile bildirilir. Dernek yönetim kurulu tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde federasyon yönetim kumluna yazılı itiraz ve isteğini bildirmediği takdirde karan kabul etmiş sayılır. Yazılı itirazın bildirilmesi halinde konu federasyonun yapacağı ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır. Federasyon genel kurulunca kesinleşen ihraç kararına itiraz edilemez. İhraç edilen dernek, ihraç nedeninin düzeltilmesi durumunda ve tekrar müracaat etmesi halinde, ancak federasyon genel kurul kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilebilir ve yeniden federasyon katılım payını ödemek mecburiyetindedir. Tebligatlarda geçerli adres dernek adresidir.

MADDE 5. ÜYE DERNEKLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Üye dernekler federasyon tüzüğünde belirtilen kurallara eksiksiz olarak uymak zorundadır.
 • Üye demekler, Federasyon yönetim Kumlu tarafından belirtilen ”Federasyon Katılım Payı”nı ve genel kurul tarafından belirlenen yıllık aidatlarını muntazaman ödemek zorundadırlar.
 • Üye dernekler yıllık olağan genel kurul kongrelerini federasyon genel kurul toplantısından en az iki ay önce yapmış ve federasyon delegelerini seçmiş olmak zorundadırlar. Federasyon delegeleri bağlı bulunduğu demeğin genel kurul kongre üyesi olmak zorundadır. Üye dernekler kendi genel kurullarını takiben en fazla 15 (on beş) gün içerisinde federasyona seçilen delegelerin listesini ve genel kurul sonuç bildirim listesini federasyon yönetim kuruluna vermek zorundadır.
 • Federasyon yönetim kurulu tarafından tespit olunan ortak çalışma konularına üye dernekler katılmak zorundadırlar.
 • Kendi arzusuyla federasyondan ayrılan dernekler, tekrar üye olmak istediğinde gerekli işlemleri yeniden tekrarlamak zorundadırlar.

MADDE 6. FEDERASYON GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI

Federasyonun en yetkili karar organı genel kurul olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Federasyonun zorunlu organları;
Genel Kurul,
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu
Disiplin Kuruludur. Federasyon zorunlu organlar dışında başka organlarda oluşturabilir. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
Genel kurul 3 yılda bir Mayıs ayında olağan, Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya genel kurul üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Bu durumda yönetim kurulu, genel kurulu 1 ay içinde toplantıya çağırır. Aksi halde denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ;
Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Federasyon yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurul üyelerini toplantıya çağırır. İlk toplantıda genel kurulun yapılabilmesi için, genel kurula katılma hakkına sahip üyelerden yandan bir fazlasının genel kurula katılarak hazinin listesini imzalaması gerekir. İkinci toplantıda genel kurulun yapılabilmesi için ise; yönetim ve denetim kurulu asıl üye sayısının iki katından bir fazla olması yeterlidir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasısında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. İkinci toplantı da başka bir sebeple geri bırakılırsa; geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 7. GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ,

Aşağıda yazılı hususlar Federasyon Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

 • Federasyon organlarım seçmek
 • Yönetim ve denetleme kurulları raporlarım görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek.
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek
 • Federasyon için gerekli taşınmazların alım ve satımı, kiralanması, işletilmesi veya devir edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
 • Federasyonun, konfederasyona katılması veya ayrılmasına karar vermek ve konuyla ilgili olarak yönetim kurulunu yetkilendirmek. Konfederasyon, temsilcilerini veya genel kurulu için delegelerini tespit etmek.
 • Federasyonun uluslararası faaliyetlerde bulunmasına, yurt dışındaki konfederasyonlara veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.
 • Yeni müracaat eden derneklerin üyeliğini onaylamak, gerekli hallerde üye derneğin ihracına karar vermek, üye derneklerin şikâyetlerini veya dernekler arasında olabilecek anlaşmazlıkları karara bağlamak,
 • Üye dernekler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla iç tüzük ve yönetmelikler yayınlamak ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek,
 • Federasyon tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapmak
 • Federasyonun feshedilmesine karar vermek,
 • İktisadi işletme faaliyetinde bulunmak, kiralamak, kiraya vermek için karar almak, yönetim kuruluna yetki vermek.
 • Federasyon Genel kurulunda ancak üyelik yükümlülüklerini yerine getiren dernek ve temsilcileri oy kullanabilirler.

Toplantıda Görüşülecek Konular;
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurul kararlan toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği ve federasyonun feshi kararlan toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı;
Genel Kurul Toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır, ancak bu konu ile ilgili federasyona üye derneklerden talep gelmesi ve federasyon yönetim kurulunun uygun görmesi halinde yetkili mercilere bilgi vermek şartı ile başka yerlerde de toplantı yapabilir.
Genel kurul, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yansından bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı federasyon yönetim ve denetleme kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü;
Federasyon genel kurulu belirtilen gün saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlan karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile iki katip seçilir.
Toplantının sevk ve idaresi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler, başkan ve başkan vekilleri ile birlikte imza ederler. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen yönetim kuruluna verilir.

MADDE 8. YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulunun Teşkili Görev ve Yetkileri; Yönetim kurulu 25 asıl 15 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu genel kurul tarafından seçildikten sonra kendi arasında toplantı yaparak görev dağılımı yapar. Bu görev dağılımında üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili, üç başkan yardımcısı, bir sekreter, bir sekreter yardımcısı ve bir muhasip seçer. Asıl üyeler de boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yansından aşağı düşerse, genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, federasyon üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak federasyon üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Yönetim Kurulu Aşağıdaki Hususları Yerine getirir;

 • Federasyonu temsil ve genel kurul kararlan çerçevesinde federasyonun çalışmalarını yürütmek.
 • Gerek gördüğü hallerde genel kurulu toplantıya çağırmak.
 • Federasyonun gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 • Federasyon tüzüğünün ve mevzuatın verdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 • Federasyonun, amaçlan doğrultusunda gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
 • Federasyon Genel Kurul kararına istinaden taşınır veya taşınmaz malların alım ve satımını yapmak, kiralamak yada kiraya vermek.
 • Amaç ve faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan personeli istihdam etmek, hizmet sözleşmelerini yapmak veya gerek gördüğü hizmet sözleşmelerine son vermek.
 • Gerekli hallerde tüzük değişikliklerini hazırlayıp genel kurula sunmak
 • Federasyon hesap ve muamelatı ile ilgili defterleri tutmak.
 • Üyelik müracaatlarını değerlendirerek uygun görülenlerin üyelikle ilgili işlemlerini yapmak kongrede genel kurulun bilgine sunmak.
 • Genel kurul tarafından verilen yetki ile iktisadi işletme faaliyetini düzenlemek, gerekirse görevlendirme yapmak.

Denetleme Kurulu Teşkili Görev ve Yetkileri;
Denetleme kurulu, 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulunca gizli oyla seçilir.
Genel kurul toplantısından sonra yapacağı ilk toplantıda asıl üyeler arasından bir başkan seçer. Bu kurul, denetleme görevini federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Disiplin Kurulu Teşkili Görev ve Yetkileri;
Disiplin kurulu en az 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oyla seçilir. Çalışma esasları iç yönetmelikçe genel kurulda belirlenir.

Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi;
Yönetim kurulu Başkanı tarafından yönetim ve denetim kurulları ile federasyonun diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerini gösteren genel kurul sonuç bildirimi ile diğer evraklar federasyon merkezinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirine genel kurulun yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde bildirilir.

MADDE 9. FEDERASYONUN GELİRLERİ

 • Üyelik ve giriş ödentileri,
 • Her türlü piyango satışları ile, festival, gösteri ve benzeri etkinliklerden elde edilecek gelirler.
 • Her türlü şartlı veya şartsız bağış, vasiyet ve yardımlar,
 • Kuracağı iktisadi işletmelerden elde edeceği gelirler,
 • 2860 sayılı yardım toplama kanunu doğrultusunda elde edilecek gelirler.

MADDE 10. FEDERASYON ÜYESİ DERNEKLERİN ÖDEYECEĞİ KATILIM PAYLARI YILLIK AİDATLAR

Federasyona giren derneklerden bir defaya mahsus olmak üzere 200 YTL federasyona katılım payı ücreti alınır. Federasyona üye dernekler, federasyon delegeliğine seçilen kişi başına aylık 2 YTL, yıllık 24 (Yirmi dört) YTL federasyon üyelik aidatı öderler. Federasyon katılım payım ve aidatlarını ödemeyen dernek ve temsilcileri genel kurul hazinin listesinde yer alamazlar ve oy kullanamazlar. Bu aidat miktarının günün şartlarına göre yemden belirlenmesi genel kurulun yetkilendirmesi ile yönetim kuruluna aittir.

MADDE 11. FEDERASYONUN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Federasyonda iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul,yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun j yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konulan doğrultusunda faaliyet,gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığım, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. Bağımsız denetim kurullarına denetim yaptırıldığında bütçeden ödenir.

MADDE 12. FEDERASYON GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Federasyon gelirleri alındı belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri toplayacak yetkililer yönetim kurulu kararı ile belirlenir Alındı belgesine, ödenti ve bağışı yapan kişinin açık kimliği yazılır ve imzası alınır. Giderlere ilişkin harcamalarda da fatura, fiş ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir.
MADDE 13. BORÇLANMA USULLERİ;

Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların yönetim kurulunca salt çoğunlukla kabul edilmesi halinde borçlanılabilir.

MADDE 14.FEDERASYONUN TUTMAK ZORUNDA OLDUĞU DEFTERLER

Federasyon İşletme hesabı esasına tabi ise;

 1. Üye kayıt defteri,
 2. Karar defteri,
 3. İşletme hesabı defteri,
 4. Demirbaş defteri,
 5. Alındı belgesi kayıt defteri,
 6. Evrak Kayıt Defteri

Bilanço esasına tabi ise yukarıdaki defterlere ek olarak Yevmiye defteri, Büyük defter ve Envanter defteri, tutar. Ayrıca bu defterlerin noter veya İl dernekler Müdürlüğünden onaylı olması zorunludur.

MADDE 15. TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Federasyon Ana tüzüğü Genel Kurul karan ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3′ünün katılması ve kabul etmesi şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak , Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Ancak tüzüğün değiştirilmesine ilişkin Genel Kurul kararlan, toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

MADDE 16. FEDERASYONUN FESHİ VE İNFİSAH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ

Federasyonun feshine genel kurul karar verir. Feshe karar vermek için hazır üyelerin 2/3 inin karan gerekir. Federasyonun feshi, yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.
Federasyonun feshi veya tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde tüm mal varlığı ve haklan federasyonu oluşturan derneklere, federasyona seçilmiş genel kurul üyeleri oranında devir ve intikal ettirilir. Federasyonun fesih karan ile birlikte tasfiye işlemleri yapmak, hesaplan kapatmak ve fesih anındaki Federasyonun safi mevcudunu tespit etmek için, bir tasfiye heyeti kurulur. Tasfiye Heyeti, üç kişiden oluşur ve Genel Kurulca seçilir. Genel kurul karar almadığı taktirde federasyonun bütün para, mal ve haklan ilçe belediyelerine eşit şekilde dağıtılmak üzere Trabzon belediyesine devir edilir. Derneğin infisahı ve kapatılması veya faaliyetten alınması hallerinde ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılır