TÜZÜK

tdf-png-01

TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Federasyonun Adı ve Merkezi

Madde 1- Federasyonun Adı: Trabzon Dernekleri Federasyonu’dur.

Federasyonun Merkezi İstanbul’dur.

Kısa Adı TDF’dir.

Logosu:  Trabzon Dernekleri Federasyonu ismi içinde T harfinin üstü daire ile alt kısmının  da derneğin D’sindeki oval kısmın oluşumu içinde kuruluş tarihinin yazıldığı logo bordo mavi  olarak 2012 – 85126, 85134, 85137 ve 85141 patent tescil hizmet numarası ile TC  Türk Patent Entitüsü tarafından tescillidir.

Tanımlar

Madde 2 –

Federasyon : Trabzon Dernekleri Federasyonudur.

Dernek         : İlgili mevzuat hükümleri ile Federasyonun Tüzüğündeki şartları taşıyıp usülüne uygun olarak federasyona üyelik başvurusunda bulunup üyeliğe kabul edilmiş federasyon üyesi derneklerdir.

Delege         : Derneklerin genel kurullarınca seçilen derneğini temsil etmekte görevli olanlar, delege olarak alınır.

Federasyonun Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Biçimleri

Madde 3 – Misyonumuz – Vizyonumuz

Misyonumuz

Ülkemizi ve toplumumuzu uygar milletler seviyesine ulaştırmak, ekonomik, sosyal, hukuki, kültürel ve demokratik hak ve menfaatleri, adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek amacıyla; Ulusal – bölgesel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içersinde “ küresel, bölgesel, yerel, ulusal sosyal barış”a katkı sağlamak için diyaloglar ve iş birlikleri geliştirmek. Toplumsal, bölgesel, yerel, kentsel ve bireysel sorunlara AB ve gelişmiş dünya ülkeleri standartlarında çözüm geliştirmek üzere projeler hazırlanmasına öncülük etmek. Bu alanda gönüllü kişilerin kurduğu dernek, oda, birlik, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızı, ulusal ve uluslararası faaliyet gösteren sendika, federasyon, konfederasyon ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile tanıştırmak ve iş birliği ortamı hazırlamaktır.

Vizyonumuz

Ülkemizin, Bölgemizin, Trabzon İlimizin kalkınmasında aktif yer alarak, geleceği imar etmekte olan üretken insanlarımızın bir araya geldiği Sivil Toplum Kuruluşlarımızı tek çatı altında buluşturmak, Üyelerimize katkı sağlamayı gerçekleştirmek için kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarla temas ve iş birliği içinde olmak, diğer ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile diyalog ve iş birlikleri kurarak pozitif enerji ve sinerji oluşturmak. Özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği ile tam üyelik çerçevesinde Avrupa Birliğinin ilgi alanlarına giren konularda, standartlarına uygun proje ve çözümler geliştirip ülkemizin, bölgemizin ve Trabzon ilimizin küresel – sosyo ekonomik ve kültürel kalkınmasında etkin rol alan bir marka olmaktır.

Federasyonca Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ilkesinden güç ve kuvvet alarak yasaların izin verdiği tüm çalışmaları yapmak.
 2. Federasyonun faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak.
 3. Trabzon’a özgü kültür, spor, eğitim, gelenek, mizah, folklor, yöresel yemek, giysi, bitki örtüsü, av hayvanları, doğal yapı, deniz ve çevre kirliliği, insan ilişkileri, turizm, tarih vs. konularında araştırmalar yapmak ve sonuçlarını üyelerine ve gerekirse kamuoyuna duyurmak, hak aramak fikir beyan etmek.
 4. Trabzon’un ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan dünü bugünü ve yarını ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve sonuçlarını yayınlamak. Bu konularla ilgili kütüphane, bilgi bankası, arşiv oluşturmak.
 5. Trabzon yöresinden göçü önleyici önlemler konusunda çalışmalar ve araştırmalar yaparak önlemlerin gerçekleştirilmesine öncülük etmek.
 6. Radyo ve TV yayınlarından yararlanmak, internet sitesi açmak, slayt, multivizyon gösterileri yapmak, yaptırmak ve organize etmek. Festival, konser, konferans, gösteri, panel, seminer, açık oturum, sanatsal etkinlikler, yurtiçi ve yurtdışı gezileri ve turlar düzenlemek, Trabzon Tanıtım Günleri düzenlemek.
 7. Yörenin kültürel, folklorik, ekonomik, etnografik ve tarihsel gelişimini araştırıp, derleyip tanıtılmasını sağlamak.
 8. Bölgenin yada bölge insanının maruz kaldığı yada kalabileceği muhtemel her türlü felaket, doğal afet, fiili yada sözlü saldırı ve haksızlıklara karşı, her türlü yasal ve hukuki eylem ve hak arayışlarında bulunabilir.
 9. Öğrencilerin barınabilecekleri yurtlar, aşevleri, konut, pansiyon ve misafirhaneler açmak, öğrencilerin eğitimlerine katkı ve yardım amaçlı olarak kurslar düzenlemek.
 10. Yasaların ve tüzüğün müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilir.
 11. Öğrenim gören maddi açıdan yetersiz kalan öğrencilere burs verir gerekirse kırtasiye yardımında bulunabilir.
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartmak.
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 14. Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.
 15. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek veya kiralamak ve kiraya vermek.
 16. Üyelerin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 17. Meslek komisyonları ve meslektaşları bir araya getirerek iktisadi teşekküller oluşturmak.
 18. Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, yayla şenliği ve eğlenceli etkinlikler vb. faaliyetler düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmasını sağlamak.
 19. Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.
 20. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak veya kurulu bir konfederasyona katılmak, gerekli izin alınarak federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
 21. Uluslararası faaliyette bulunmak, AB birliğinin projelerine katılmak, hibe, bağış almak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, gayri ayni hak tesisi elde etmek ve kurmak.
 22. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, yöresel tip mimari projeler yapmak ve yarışmalar açmak.
 23. Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılamak.
 24. Gerekli görülen yerlerde federasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.
 25. Federasyonun amacı ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika, siyasi parti, ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.
 26. Sporla ilgili faaliyetler müsabakalar, kutlamalar, yürüyüş, destek faaliyetleri, beyanatta bulunmak, taraf olmak
 27. Her türlü panel, tanıtım, sergi, konferans, ödül, teşvik ve seminerleri düzenlemek
 28. Derneklere patentli etkinliklerimiz için izin vermek.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 4 – Federasyona üyelik iki tür mümkündür.

1 – Asil Üyeler: Federasyonun tüzüğündeki amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden dernek;  federasyona üyelik başvurusu yapma hakkına sahiptir. Derneklerin katılmak için mevcut kanunların öngördüğü koşulları taşıyan ve kanuni formaliteyi yerine getiren derneklerin üyelik için yapacağı yazılı müracaatın Federasyon Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi ile gerçekleşir.

Ancak bu dernekler Federasyonun genel kuruluna 45 gün kala eksik evraklarını tamamlarsalar seçme ve seçilme hakkına sahip olurlar.

Federasyon başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine iletilir. Ret yönünde verilen kararların gerekçelendirilmesi şarttır. Başvurusu kabul edilen derneğin kesin kaydının yapılması için bu tüzüğün 10. maddesinde belirtilen katılım payının ödenmesi ile mümkün olur. Bu süre 30 günü aşamaz. Ödentisini yerine getiren dernek tutulacak deftere kayıt edilir. Başvurusu kabul edilen dernek, derneğinin genel kurulunca belirlenmiş olan delegelerinin iki adet fotoğrafını, bir adet kimlik fotokopisini, dernek tüzüğünün onaylı bir fotokopisini, son genel kurul tutanağının fotokopisini ve üyelerinin ayrıntılı bilgisini içeren üye listesini federasyon merkezine teslim eder.

Üye derneği temsil eden delegelerin istifa, azil, çıkarma, ölüm veya genel kurul kararı ile değişmesi halinde değişiklik en geç üç ay içerisinde federasyona bildirilir. Bildirim yükümlülüğü dernek başkanına aittir.

Daha evvel federasyondan çıkarılmış olan dernek çıkartılma tarihinin üzerinden dört ay geçtikten sonra birikmiş olan mali yükümlülüklerini yerine getirerek yeniden üyelik için başvuruda bulunabilir. İki defa federasyondan çıkartılan veya ayrılan dernek bir daha federasyona üye olamaz.

Federasyon üyelik müracaatları federasyonun olağan genel kurulundan 30 gün önce durdurulur. Bu tarihten sonraki müracaatlar yeni seçilen federasyon yönetim kuruluna yapılır. Üye veya üyelikleri kabul edilen derneklerin, üyeliklerinin kesinleştiği tarih ile yapılmasına karar alınmış kongre tarihi arasındaki süre 30 günden az olursa ve  bu derneklerin delege seçimleri yapılmış ise; bu dernekler genel kurula katılabilir.

Federasyonun asil üyeleri, federasyonun kurucu dernekleri ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen derneklerdir.

Federasyon üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, federasyonun faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

2 – Fahri Üyeler: Fahri üyeler aday gösterme hakkına sahip olmayan ve federasyona aidat ödemekle yükümlü olmayan üyelerdir. Seçme ve seçilme hakları yoktur.

Madde -5 : Üye Derneklerin Yükümlülükleri

 1. Üye Dernekler Federasyon Tüzüğünde belirtilen kurallara tam olarak uymak zorundadırlar. Üye Dernekler Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararları uygulamakla yükümlüdürler, mali konular hariç
 2. Üye Dernekler Federasyon Genel Kurulu tarafından belirlenen “Federasyon Katılım Payı” aidatlarını muntazam ödemek zorundadırlar.
 3. Üye Dernekler; Trabzon Dernekleri Federasyonuna derneği temsil etmek için kendi genel kurullarında madde-7’ye göre delege verirler.
 4. Üye Derneklerce belirlenen delegelerin listesi Federasyon Genel Kurulundan en az 45 gün önce Federasyona bildirilir. Derneklerin son Genel Kurulunda seçilen delegeler derneğini temsil eder.
 5. Federasyon Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ortak çalışma konularına üye dernekler katılmak zorundadırlar.
 6. Üye Dernekler düzenledikleri toplantılarla ilgili (mali konular hariç) ve diğer çalışmalar hakkında Federasyona bilgi verirler.

Üye Derneklerin Genel Kurulları

Madde 6 – Federasyon üyesi dernekler federasyonun olağan genel kurulunun yapıldığı aydan geriye doğru 45 gün içerisinde genel kurullarını yapıp federasyon delegelerini, federasyon genel kurulundan en az 15 gün evvel federasyon merkezine bildirmek zorundadırlar. İlk defa federasyona üyelik başvurusunda bulunacak olan dernek organlarını oluşturup federasyon genel kurulundan 30 gün evvel üyelik başvurusu yapmak zorundadırlar.

Derneklerin Federasyonda Temsili

Madde 7 –

Federasyona üyelik müracaatı kabul olup üye olan dernekler delegelerini aşağıdaki kriterlere uygun sayıda seçerek federasyona bildirmek zorundadırlar. Dernek Genel Kurul üye sayısı 200’e kadar üyesi olan dernekler 5 kişi, 201 – 300 kişi olan dernekler 7 kişi, 301 – 400 kişi olan dernekler 9 kişi, 401 – 500 kişi olan dernekler 11 kişi, 501 – 600 kişi olan dernekler 13 kişi, 601 ve üzeri kişi olan dernekler 15 kişi ile temsil edilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 8 –  Her dernek yazılı olarak bildirmek, genel kurul kararı almaları kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Üye derneğin istifa dilekçesi federasyon yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üye derneğin federasyona olan birikmiş borçlarını sonra erdirmez. Derneğin federasyondan çıkmasına derneğin genel kurulu karar verir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 9 – Federasyon Üyeliğinden Çıkarılmayı Gerektiren Haller:

 1. Federasyon Tüzüğüne aykırı davranışta bulunmak
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
 3. Yazılı ihtarlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek
 4. Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

 

Yukarıda ki maddelerin ve tüzüğün ihlal edici uygulamalarda bulunan delegeler ve üye dernekler yönetim kurulu kararıyla disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin kurulunun vereceğe karar yönetim kurulunca uygulanır.

 

Federasyon genel kurulunca kesinleşen ihraç kararına itiraz edilemez. İhraç edilen dernek, ihraç nedeninin düzeltilmesi durumunda ve tekrar müracaat edilmesi halinde, ancak federasyonun genel kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilebilir ve yeniden federasyon katılım payını ödemek mecburiyetindedir. Tebligatlarda geçerli adres dernek adresidir.

 

Federasyonun Zaruri Organları

 Madde 10 – Federasyonun zaruri organları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Disiplin Kurulu

Federasyonun Diğer Organları

Madde 11 –

 1. Başkanlar Kurulu
 2. Gençlik Kolları ve Kadın Kolları
 3. Meslek Grupları
 4. Danışma Kurulu (Yönetim Kurulunca Belirlenir)

Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 12 – Genel Kurul, Federasyonun en yetkili karar organı olup;

Genel Kurul, Federasyona kayıtlı üye derneklerden gelen delegelerden oluşur.

Genel Kurul aşağıdaki üyelerin katılımı ile oluşur

Federasyon Genel Kurul delegeleri, bağlı derneklerin Genel Kurullarında tüzüğün 7. maddesinde belirtilen sayılarda belirlenen ve yazılı olarak Federasyona bildirilen delege üyelerin toplamından oluşur. Delegelik müddeti, bağlı bulunduğu Derneklerin Genel Kurul zamanları ile sınırlıdır. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kullanmalıdır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir MAYIS ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim kurulunun gerekli görüldüğü hallerde veya federasyon delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, olağan genel kurulu toplantıya çağırmazsa; delegelerin birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç delegeyi genel kurul toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı Usulü

Madde 13- Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta veya federasyonun web sayfasında ilan etmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Delegeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı 

Madde 14 – Genel Kurul toplantıları, federasyon merkezinin bulunduğu il de yapılır.

Genel kurul katılma hakkı bulunan delegelerin çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü

Madde 15 – Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Delege listelerinde ismin yanında baba adı da yazılır. Toplantı yerine girecek delegelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Delegelerin, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her delege bir oy hakkı vardır, delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma, Toplantı Gündemi ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 16 – Genel kurul da yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile konfederasyon delegelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin ez az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak  istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurul kararları toplantıya katılan delegelerin çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan delegelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Üyelik yükümlülüklerini yerine getiren dernek veya temsilcileri oy kullanabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 17 – Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Federasyon organlarının seçilmesi
 2. Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim ve denetim kurulunun ibrası
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
 5. Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, gayri ayni hak tesisi veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
 6. Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması
 7. Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi
 8. Yöremizi temsil eden ve federasyonun menfaatleri ile çatışmayan bir konfederasyonda kurucu üye olmasına karar verilmesi veya kurulmuş olan konfederasyonlara üye olunması yada ayrılması ve bu üst kuruluşlarda federasyonu temsil edecek asıl ve yedek delegeleri seçmek yada bütün bunlar için yönetim kuruluna yetki vermesi.
 9. Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması; yurtiçi ve yurt dışındaki federasyon konfederasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, yetkinin yönetim kuruluna verilmesi
 10. Federasyonun vakıf kurması
 11. Federasyonun fesih edilmesi
 12. Yönetim kurulunca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
 13. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi
 14. Kurulacak konfederasyonlara kurucu üye olarak katılmak, kurulmuş konfederasyonlara üye olma yetkisinin dernekler kanunda yer alması koşuluyla yönetim kuruluna verilmesi

Genel kurul federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 18 – Yönetim kurulu genel başkan dahil otuzbir asil  ve yirmi  yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Genel başkan adayı oy pusulasında münferiden belirtilir. Genel başkanın istifa, ölüm vb. sebeplerden görevinden ayrılması halinde yönetim kurulu toplanır ve yeni genel başkanını yönetim kurulu üyelerinden seçer. Olağan genel kurula kadar seçilen başkan genel başkanlık görevini yürütür.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak iki genel başkan vekilini ve yeteri genel başkan yardımcısını, bir genel sekreteri ve bir genel sekreter yardımcısını, bir genel saymanı ve bir genel sayman yardımcısını belirler.

Yönetim kurulu; tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağırabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının çoğunluğu ile alınır. Toplantıya üst üste mazeretsiz olarak 3 sefer katılmayan yönetim kurulu üyelerinin yönetimden çıkarma veya uyarma kararını yönetim kurulu verir.

Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde, yönetim kurulunun takdirine göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde; federasyon üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak federasyon üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir

 1. Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak
 3. Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, federasyon lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek
 5. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 6. Genel kurulda alınan kararları uygulamak
 7. Her faaliyet yılı sonunda federasyonun yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak
 8. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak
 9. Federasyona yapılan üyelik başvuruları hakkında karar vermek
 10. Federasyonun amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak
 11. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 12. Gerekli gördüğü hallerde üye dernekler, delegeler, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetleme kurulu başkan ve üyeleri, federasyonun bünyesinde oluşturulacak olan komisyonların başkan ve üyeleri hakkında uyarma cezası vermek ve Merkez Disiplin Kuruluna sevk etmek sureti ile kurulun görüşünü almak.
 13. Federasyon adına çıkarılacak yayın organlarına yayın kurulu ve sorumlu yazı işleri müdürü seçmek veya seçilmiş olanların görevine son vermek
 14. Federasyonun amaçları doğrultusunda gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak
 15. Amaç ve faaliyetleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan personeli istihdam etmek, hizmet sözleşmelerini yapmak veya gerek gördüğü hizmet sözleşmelerine son vermek
 16. Gerekli hallerde tüzük değişikliklerini hazırlayıp genel kurula sunmak

Madde 19 – Genel Başkanın Görev ve Yetkileri 

 1. Federasyon tüzel kişiliğini temsil eder ve yönetim kurulu kararlarını uygular
 2. Federasyondaki bütün büroların ve personelin amiri olup, federasyona bağlı kuruluşlar dahil her türlü çalışmaları denetim ve inceleme yetkisine sahiptir.
 3. Yönetim kurulunun görüşünü alarak veya başkanlık yetkisini kullanarak federasyon adına basın toplantısı yapmak, her türlü basın ve yayın organlarında beyanatta bulunmak, yurtiçi ve dışındaki toplantılarda federasyon adına konuşma yapmak yetkisi Başkana aittir. Başkan gerekli gördüğü durumlarda bu yetkisini yönetim kuruluna bilgi vermek şartıyla yönetim kurulu üyelerinden birisine devredebilir.

Madde 20 – Genel Başkan Vekillerinin ve Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri

 1. Genel başkan vekilleri sırası ile 1. Vekil 2. Vekil Başkan bulunmadığı zamanlarda Başkanlık görevini üstlenir.
 2. Federasyonun sosyokültürel konularından sorumlu genel başkan yardımcısı, üye derneklerin düzenlediği kültürel ve sosyal faaliyetleri denetler, bunların koordinasyonuna yardımcı olur ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yönetim kuruluna bilgi verir.
 3. Federasyon bünyesinde yürütülecek olan sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlemesi konularından sorumludur.
 4. Genel başkanın ve genel başkan vekilinin bulunmadığı toplantılarda Başkana en yaşlı genel başkan yardımcısı vekâlet eder
 5. Örgütlenme ve personel konularından sorumlu genel başkan yardımcısı federasyon ile üye dernekler arasındaki koordinasyonu sağlar, üye derneklerin faaliyetlerini takip eder ve yönetim kuruluna rapor verir
 6. Üye derneklerle ilgili sorunları yönetim kuruluna bildirir
 7. Hukuki işler ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı federasyonla ilgili tüm hukuki işlerden sorumludur. Halkla ilişkileri düzenler.

 

 

 

 

Madde 21 – Federasyon Genel Sekreteri ve Yardımcısının Görevleri ve Yetkileri

 1. Federasyonun bütün idari yazışmalarını düzenler ve yürütür. Federasyon dışı yazışmalarda tek imza ile yazışmaya yetkili değildir. Başkan imzası ile birlikte yazışma yapar. Buna karşın federasyon içi yazışmaları kendi imzası ile yapabilir.
 2. Yönetim kurulu gündemini düzenler ve kurula getirir
 3. Federasyon bünyesinde istihdam edilen görevlilerin özlük işlerini yürütür.
 4. Genel başkan ve federasyon organlarının almış olduğu kararı ve vereceği görevleri yerine getirir
 5. Federasyon sekreter yardımcısı yukarıda sayılan bütün görevlerde sekretere yardımcı olur
 6. Sekreter olmadığı durumlarda onun görevini yürütür.

Madde – 22 Federasyon Genel Saymanı ve Genel Sayman Yardımcısının Görev ve Yetkileri

 1. Federasyonun muhasebe işlemini yasalara uygun bir biçimde yürütülmesini sağlar
 2. Gelir – gider tablosu ve mizanları yönetim kuruluna sunar. Genel kurula sunulacak olan bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar
 3. Federasyon gelirlerinin toplanması, sarfların bütçeye uygun olarak yapılmasını, muhasebe kayıtlarının düzgün olarak tutulmasını sağlar
 4. Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini gerçekleştirir
 5. Federasyonun taşınır ve taşınmaz malları ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar
 6. Federasyon hesaplarını iç ve dış denetimlere hazır olarak tutar
 7. Tahsil, tediye, mahsup gibi muhasebe işlemlerine ilişkin belgeler ve yazışmalara federasyon kaşesi altında Başkanla birlikte imza eder, Başkanın yokluğunda başkan vekili veya örgütlenme ve personelden sorumlu başkan yardımcısı ile birlikte imza eder
 8. Genel sayman yönetim kurulu kararları doğrultusunda her türlü harcama yapar, federasyon kasasında bulundurulabilecek para miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.
 9. Genel sayman yardımcısı da yukarıda belirtilen yetkilere haizdir.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 23 – Denetim kurulu yedi asıl yedi yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. İlk toplantıda denetim kurulu başkanını kendi arasından seçer

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağırılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; federasyonun tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyeleri yönetim kurulu toplantılarına katılabilir. Alınan kararlarda oy kullanma hakkı yoktur.

Disiplin Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 24 – Disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri federasyon delegeleri arasından genel kurul tarafından seçilir. Kurul beş asıl, beş yedek üyeden oluşur. Kurul kendi içinden bir başkan, bir başkan yardımcısı, birde katip üye seçer. İstifa, ölüm, temyiz kudretini kaybetmesi ve diğer sebeplerden ötürü asıl üyeliğin boşalması halinde genel kurul tutanağındaki sıraya göre yerinde yedek üye seçilir.

Federasyon meclisinin tavsiyesi alınarak yada yönetim kurulu tarafından geçici çıkarma yada kesin çıkarma talebi ile sevk edilen federasyon üyesi dernekler, delegeler, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetleme kurulu başkan ve üyeleri, federasyon bünyesinde oluşturulacak olan komisyonların başkan ve üyeleri, federasyon meclis başkanı ve başkanlık divanı üyeleri hakkında talebin kurula ulaşmasından itibaren en geç on beş gün içerisinde gerekçeli olarak karar verir. On beş günlük süre zorunluluk halinde on beş gün daha uzatılır. Disiplin kurulunda cezalandırılması istenen kişi yada derneğin savunması usule uygun olarak alınır. Disiplin kurulu kararını yönetim kuruluna sunar. Yönetim kurulu disiplin kurulu kararının aksine karar vermesi halinde kararını gerekçelendirmek zorundadır. Disiplin kurulu süresi içerisinde kararını vermez ise yönetim kurulu talebini geri alır ve konuyu esastan karara bağlar. Usulüne uygun olarak alınmış olan merkez disiplin kurulu kararları ile yönetim kurulu kararları genel kurul toplanana kadar geçerlidir. Hakkında ceza tatbik olunan üye yada dernek istediği takdirde genel kurulda itiraz hakkını kullanır. Genel kurulun itiraz üzerine vermiş olduğu kararlar kesindir. Disiplin kurulunun çalışma esas ve usulleri yönetmelikle belirlenir.

Başkanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 25 – Başkanlar kurulu, Federasyon başkanından ve tüm üye dernek başkanlarından oluşur. Delege şartı aranmaz. Yılda iki kez toplanabilir. Toplantıya mevcut Genel Başkan başkalık eder. Görevleri; yönetim kuruluna yıllık etkinlik planları yapmak, Trabzon Dernekleri Federasyon Meclisini seçmek. Kurul Genel başkanın isteği üzerine toplanır. Kurul kararları tavsiye niteliğindedir, federasyon organlarını bağlamaz. Toplantılara gerekirse uzman ve ilgili kişiler çağırılır. Bu konuda yönetim kurulu  çalışma yönetmeliğini hazırlar

 

Madde 26 – a) Gençlik ve kadın kolları oluşturulur. Bu gruplar yönetim kuruluna bağlı çalışır, bu kurulların faaliyetleri ve teşkili ile ilgili yönetim kurulunca yönetmelik çıkartılır.

 1. b) Tespit edilen meslekler ile ilgili meslek grupları oluşturulur bu gruplarda delege ve üye olması mecburi değildir. Bu konuyla ilgili yönetim kurulunca yönetmelik çıkartılır.

 

 

Komisyonlar

Madde 27 –   Federasyon çalışmalarını daha sağlıklı ve verimli yürütebilmek için kendi bünyesinde komisyonlar kurabilir. Komisyonların sayısı, hangi komisyonların kurulacağı, çalışma esas ve usulleri yönetim kurulunca veya yönetmelikle belirlenir. Gerekirse yönetmelik çıkartılır.

Federasyonun Gelir Kaynakları

Madde 28 –  Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır

 1. Üye Aidatı: Üye Derneklerden (Yurtiçinde ve Yurtdışında kurulmuş olan ) giriş ödentisi olarak bir defaya mahsus olmak üzere 200,00.-TL alınır. Üye Derneklerden her üye için 0,5.TL yıllık aidat alınır. Bu miktarı arttırmaya ve eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Genel Kurul bu yetkisini yönetim kuruluna devredebilir. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar
 2. Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, kutlama, etkinlikler vb. konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 3. Federasyon mal varlığından elde edilen gelirler
 4. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar
 5. Federasyonun amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar
 6. Diğer gelirler

Federasyonun Defter Tutma Esas  ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 29 – Defter Tutma Esasları;

Federasyonda işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin, ilgili mevzuat gereği belirtilen limitin aşılması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşürülse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda; bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Federasyonda aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler be uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;
 2. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 3. Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, Federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 4. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 5. Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 6. İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir;
 2. (a) bendinin 1,2,3 ve 6. Alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 3. Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Federasyonda tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlemesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yıl sonlarında (31 Aralık) Maliye Bakanlığınca yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 30 – Gelir ve Gider Belgeleri;

Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun Gelir Vergisi Kanunun 94. Maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için ( Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlarda yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ( Dernekleri Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise ( Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Federasyon gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan alınması, deftere kaydedilmesi, eşki ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, defterler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

Beyanname Verilmesi

Madde 31 –  Federasyonun bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin ( Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “ Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde federasyon genel başkanı tarafından mahallin idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 32 – Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

 

 

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Federasyonun edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde ( Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Yurtdışından yardım alacak olan dernekler Ek-4’te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

Federasyonun görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Federasyonun yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında federasyon organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyon tüzüğünde yapılan değişik tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Federasyonun İç Denetimi

Madde 33 – Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Federasyonun Borçlanma Usulleri

Madde 34 – Federasyonun amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Mali Yönetmelik

Madde 35 – Federasyon yönetim kurulunca mali yıla göre düzenlenen bütçede, federasyonun gelir ve giderleri, yapılacak faaliyetler, bunlara ayrılacak ödenek, personele verilecek ücretler, kurulların masrafları ile diğer yönetim ve hizmet giderleri işletme hesabı esasına ve yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

Cezalar

Madde 36 – Federasyon adına tatbik olunacak cezalar şunlardır;

 1. Uyarma: Federasyon bünyesindeki gerçek ve tüzel kişilerin aşağıda sayılı fiilleri işlemeleri halinde, kendilerinin yazılı olarak uyarılması;

 

 1. İki meclis toplantısına( iki başkanlar kurulu olarak değişecek) üst üste mazeretsiz olarak katılmayan delege
 2. Federasyon yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz olarak üst üste dört defa yada altı ay içerisinde toplan sekiz defa katılmayan yönetim kurulu üyesi
 3. Federasyon yönetim kurulu kararları ile genel kurulu kararlarına mazeretsiz ve gerekçesiz olarak uymayan delege, dernek, federasyon yönetim kurulu başkan ve üyesi, federasyon uyarma cezası ile cezalandırılır.

 

 1. Kesin Çıkarma: Federasyon bünyesindeki gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki fiilleri işlemeleri halinde federasyon üyelikten kesin olarak çıkarılır.
 2. Aidat borcunu on iki ay ödememek
 3. Federasyon yönetim kurulu toplantısına mazeretsiz olarak üst üste sekiz defa yada altı ay içerisinde toplam on iki defa katılmayan yönetim kurulu başkan ve üyesi
 4. Federasyon yönetim kurulu kararları ile genel kurulu kararlarına mazeretsiz ve gerekçesiz olarak iki defa uymayan delege, dernek, federasyon yönetim kurulu başkan ve üyesi, federasyon meclis başkanı ve başkanlık divanı üyeleri
 5. Federasyon tüzüğüne ve ilgili tüm mevzuata sürekli aykırı davranan, Trabzon’un ve Trabzonlunun vakar ve haysiyetine yakışmayan davranışlarda bulunan, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giyen ve üye olma şartlarını kaybeden federasyon başkan ve üyeleri, denetleme kurulu başkan ve üyeleri, federasyon meclis başkanı ve başkanlık divanı üyeleri, federasyon bünyesinde kurulacak komisyonların başkan ve üyeleri ile üye dernekler ve bu derneklerin delegeleri kesin çıkarma cezası ile cezalandırılır.

 

Karar vermeye yetkili kurul 15. maddede ki usulü işleterek bu madde de sayılı disiplin suçlarına suça uygun cezayı verebileceği gibi taktiren kesin çıkarma cezası yerine uyarma cezası verebilir.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 37 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır.

 

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz

 

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 38 – Federasyon genel kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir.

 

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tavsiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona ermesi halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adına “TASFİYE HALİNDE “ TRABZON DERNEKLERİ FEDERASYONU” ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerinde baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bit tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.  Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda devredilecek yer belirlenmemişse federasyonun bütün para, mal ve hakları ilçe belediyelerine eşit şekilde dağıtılmak üzere Trabzon Belediyesine devir edilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Hüküm Eksikliği

Madde 39 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu  ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde

Madde 40 – İş bu tüzük biri geçici olmak üzere 41 maddeden ibarettir.

Madde 41 – Bu tüzük yürürlüğe girdiğinde bütün dernekler delege bazında ve aidat bu tüzüğe uygun hale getirilir.